English for Kids

„Tylko w pewnym okresie rozwoju osobniczego, w przybliżeniu od drugiego roku życia do początków okresu dojrzewania,
mózg dysponuje odpowiednią plastycznością, która sprawia,
że możliwa jest ta szczególna forma nabywania języka –
dziecięce przyswajanie pierwszego języka.
Potem dokonuje się „przełączenie” różnych funkcji mózgowych, w szczególności umiejscowienie tych funkcji w lewej półkuli mózgu. Nie oznacza to, że po tym czasie nie można się nauczyć jeszcze jednego języka, tyko odbywa się to – z fizjologicznego punktu widzenia – w inny, trudniejszy sposób.”
(Klein 2007:9)
NapiszZadzwoń

Nauczanie dzieci języka obcego stało się w ciągu ostatniego dziesięciolecia bardzo popularne, zanim jeszcze drugi język został ustawowo wprowadzony jako obowiązkowy w klasach 0-III.

Czy istnieje najlepsza metoda nauczania dzieci języków obcych?

Niejedna szkoła językowa reklamuje się hasłem: uczymy języków obcych nową metodą Pana/Pani X. Czy rzeczywiście są to całkiem nowe metody, czy raczej stare, ogólnie znane techniki, przygotowane na podstawie klasycznych metod, podane w nowej formie i często opatentowane pod nazwiskiem nowego właściciela? Wydaje się, że najczęściej to drugie.

Już nawet z definicji językoznawczej słowa metoda wynika, że możliwe jest wymyślenie tylko pewnego ograniczonego zbioru metod i składających się na nie technik. Każda metoda bowiem jest oparta na jakiejś teorii psycho – lub socjolingwistycznej, a tych – jak wiadomo – w studiach nad przyswajaniem języka pierwszego i/lub drugiego nie było tak wiele. Metoda nauczania to zbiór technik i środków służących do efektywnego nauczania języka obcego, skomponowanych na bazie aktualnej wiedzy na temat tego, jak przyswajane są języki.

Po drugie, obecne podejście do nauczania języków obcych w ogóle charakteryzuje się szeroko rozumianym eklektyzmem. Jest więc niejako naturalne, że zarówno nauczyciele, jak i twórcy metod dowolnie korzystają z istniejących już osiągnięć dydaktyki, dostosowując wybór technik do danej grupy wiekowej i ich możliwości, a także do własnych przekonań na temat tego, co uważają za efektywne. W wypadku dzieci na pewno trzeba brać pod uwagę takie aspekty, jak:

 • mała pojemność uwagi oraz przewaga pamięci mimowolnej nad dowolną i stąd konieczność częstej zmiany rodzaju ćwiczeń, w celu zwiększania ich atrakcyjności;
 • konieczność budowania motywacji wewnętrznej uczniów poprzez atrakcyjne i angażujące emocjonalnie zadania;
 • przewaga pamięci mechanicznej nad logiczną, co sprawia, że aby dzieci mogły zapamiętać tekst, zwroty, nowe słowa itp., muszą je wielokrotnie powtórzyć, w różnej formie i różnym kontekście;
 • naturalna skłonność dzieci do zabawy, angażowania w nią wszystkich zmysłów, a także wyobraźni (stąd ulubiona zabawa w odgrywanie ról) (Schaffer 2006).

Są to cechy dzieci ogólnie znane i opisane w psychologii rozwojowej. Na ich podstawie dydaktycy, nie tylko języka, zalecają krótkie ćwiczenia, dużą ich zmienność, przeplatanie tych aktywnych z pasywnymi, stosowanie wielu środków dydaktycznych wpływających na różne zmysły, a także zabawę jako główną technikę nauczania, poprzez którą przekazuje się pożądane treści.

Wszystkie metody nauczania powstały z uwzględnieniem teorii psycholingwistycznych, a ich głównym założeniem było naśladowanie rzeczywistości naturalnej, tj. uważano, że języka obcego należy nauczać w podobny sposób, jak przyswajany jest język rodzimy. Do dziś techniki pochodzące ze znanych metod są ogólnie praktykowane, a ich zbiór jest dość ograniczony. I tak, w nauczaniu dzieci powszechnie stosuje się pamięciowe opanowywanie dialogów, tekstów (np. wierszyków i piosenek) i dryli językowych, zaczerpniętych z metody audiolingwalnej opartej na teorii behawiorystycznej. Także popularne nagradzanie dzieci pod koniec lekcji naklejkami, słodyczami itp. przywodzi skojarzenia ze wzmocnieniami pozytywnymi znanymi z behawioryzmu.

Z kolei wyłączne używanie języka obcego i narzucenie kontekstu jednojęzycznego, np. poprzez użycie pacynki lub symboliczne przeniesienie się samolotem do krainy, w której nauczany jest dany język, odnosi się do metody bezpośredniej, a także sugestopedii (Larsen-Freeman i Anderson 2011). W tej ostatniej metodzie podkreślano również rolę uczenia się peryferalnego, czyli uczenia się podświadomego poprzez ekspozycję na materiały językowe (karty, plakaty ze słownictwem itp.). Wystrój sali i wzbogacanie jej o elementy obcojęzyczne są obecnie istotnym sposobem na wzbudzenie motywacji wewnętrznej do nauki języka obcego, która płynie z przyjemności w przebywaniu w obcojęzycznym środowisku.

Spośród innych metod alternatywnych, również tzw. klocki Cuisinaire’a, metody Silent Way, doczekały się wykorzystania w edukacji dzieci m.in. w nauczaniu szyku zdania lub modelowaniu, np. opisu pokoju. Ich efektywne wykorzystanie wymaga dużego wysiłku umysłowego, jednak stanowi interesującą alternatywę wobec bardziej „zabawowych” technik.

Najpopularniejszą metodą stosowaną w nauczaniu dzieci jest metoda reagowania całym ciałem, czyli Total Physical Response, opracowana przez J. Ashera (1977) w nurcie podejścia opierającego się na rozumieniu języka (ang. comprehension approach). W metodzie tej zakłada się, że dziecko pokazuje rozumienie słów i wyrażeń poprzez ruch i gest. Nie zmusza się go też do reakcji werbalnej, dopóki nie jest na to gotowe (tzw. cichy okres). Jakkolwiek kwestionuje się obecnie zasadność wprowadzania cichego okresu, jako niepotrzebnie ograniczającego produkcję językową dzieci, to reagowanie gestem jest popularną techniką towarzyszącą wprowadzanym piosenkom, grom, opowiadaniom itp., jako odpowiadającą kinetycznemu stylowi uczenia się dzieci.

Metoda komunikacyjna również wniosła swój wkład w nauczanie dzieci, w postaci zadań opartych na tzw. luce komunikacyjnej (ang. information gap), czyli zdobywaniu od współrozmówcy nieznanej informacji. Element ten jest obecny w grach czy zgadywankach, typu: zgadnij, kto to. Wreszcie sama lekcja języka obcego jest aktem komunikacji, kiedy nauczyciel próbuje wydobyć od dzieci jakąś informację, np. pytając je o to, co wydarzy się dalej w czytanej im historyjce, jakie słowa pamiętają z tej historyjki itp.
 1. Build teaching around activities and physical movement.
  Link language learning to physical activities by having children use and hear English for making things, drawing pictures, completing puzzles, labelling pictures, matching words and pictures, playing games, acting out movements in response to instructions and other activities that involve hands, eyes and ears. Teachers often make use of TPR activities (activities based on linking language with actions, drawing on the method known as total physical response). Many listening activities for young children use this principle, such as activities in which children listen and respond to commands (e.g. ‘sit down’, ‘turn around’, ‘touch your nose’), listen and choose a picture, listen and draw a picture or listen and number a sequence of actions in a picture. Similarly, speaking activities with young learners may involve use of songs, dialogues, chants and fixed expressions that students can practise in different situations.
 1. Build lessons around linked activities.
  Since young learners have limited attention spans, it is important to include several short activities in a lesson and to move quickly from one activity to another. Activities of five to ten minutes in length are most successful. A balance between the following kinds of activities is often useful:
 • Quiet / noisy activities.
 • Different skills: listening, talking, reading / writing.
 • Individual work / pair work / group work / whole-class activities.
 • Teacher–pupil / pupil–pupil activities.
 1. Build lessons around tasks.
  A task is a meaning-focused activity that requires learners to draw on and use their existing linguistic resources to complete a task, such as drawing a picture from oral instructions, or working in pairs or groups and sequencing a series of pictures to complete a story. The key features of individual tasks for young language learners are:
 • They have coherence and unity for learners (from topic, activity and/or outcome).
 • They have meaning and purpose for learners.
 • They have clear language-learning goals.
 • They involve the learner actively.
 1. Provide scaffolding.
  Scaffolding refers to how a child learns through collaboration with a more knowledgeable partner (a parent, a classmate, a teacher). When children work collaboratively on tasks (such as sequencing pictures in a story, completing a puzzle or completing an information-gap task), more proficient learners can often provide the scaffolding less proficient learners need.
 1. Involve students in creating resources that support their learning.
  Learners can draw pictures of the characters they hear in a story or create puppets to help retell a story. They can colour pictures of items and characters from stories. They can find pictures in magazines, related to a theme or topic in a lesson, and bring them to class. In my New York City primary classes mentioned earlier, we did not use a textbook. The children created their own coursebook, as the course developed, using the resources that formed the basis of the course.
 1. Build lessons around themes.
  Lessons can be built around topics or themes, such as animals, friends, food or family, for very young learners; and for older learners, themes can be drawn from subjects in their other classes and the community, such as transportcountry life, travel and famous people. Theme-based lessons provide continuity across activities and enable English learning to be connected to the children’s lives.
 1. Choose content children are familiar with.
  Teaching can also be built around familiar content from the children’s culture, such as stories and events (e.g. national holidays or cultural practices). Since the learners will be familiar with talking about these topics in their native language, it will be easier for them to connect with how they can talk about them in English.
 1. Use activities that involve collaboration.
  Children enjoy socializing with other children, and activities that work best with young learners are those in which children are working with others in pairs or groups, rather than remaining in their seats, listening to the teacher. Activities that involve collaboration require careful preparation to ensure that children have the words and expressions they need in order to carry out an activity.
 1. Create a supportive learning community in the classroom.
  A class of young learners needs to become a community of learners – that is, a group of learners with shared goals, needs and concerns. Thinking of a class as a community means seeing it as a place where each child in the class cooperates and collaborates to achieve the class’s common goals. This leads to more productive learning. Children who interact and collaborate with other learners develop a more positive attitude towards learning and a greater sense of self-confidence than those in other learning arrangements.
 1. Use enjoyable activities that children can accomplish without frustration.
  Young learners enjoy taking part in activities that they can successfully achieve, but which also offer some kind of challenge. Activities of this kind depend on the teacher providing language input and modelling for young language learners, where the teacher and the materials are the primary source of language.
 1. Provide rich language support.
  Since the learners will have little knowledge of English to call upon, they need careful language support for learning activities. Success will depend on the teacher providing language models, demonstrating the way the activities can be carried out in English and providing the language support an activity depends upon.
 1. Give clear goals and feedback.
  Children like to be successful at things they do in class. In order to achieve this, it is important to set clear goals for children and to let them know when they have been successful, or if not, why not. Praise for success is very important for young learners, for example, by using stars, stickers, points or smiley faces.
 1. Use English for classroom management.
  Use English for instructions, for introducing activities, for giving feedback and for other teaching processes.
 1. Use the mother tongue when needed.
  While the goal of teaching young learners is to use as much English in class as possible, when teaching homogeneous classes, it is quite appropriate to use the mother tongue when necessary to explain the meaning of words and expressions and to help explain activities. Occasional use of the mother tongue provides a comfort zone for young learners, though the teacher and students should not become over-dependent on it.
 1. Bring speakers of English to class.
  Where possible, it is useful to invite speakers of English to class to meet the learners. These could be children from an international school or older children who are now quite advanced in English. They can ask and answer simple questions, take part in a role play and do other activities that will interest and motivate the learners.